Welzijn maakt het mogelijk

Veel was nieuw in 2014, maar ook weer niet zo heel erg nieuw. Veel beleid dat in de voorgaande jaren was ingezet, kwam in 2014 tot wasdom. Het jaar kenmerkte zich door samenwerken met reeds bekende, maar ook met nieuwe partners. We hebben welzijn ingezet als ambacht: eigengereid, inventief, doelgericht en resultaten opleverend. Natuurlijk was 2014 het jaar waarin de overgang van de drie transities naar de transformatie plaats vond. Waarin Welzijn Nieuwe Stijl nagenoeg gemeengoed werd. Het jaar dat één grote ontdekkingsreis was, waarin we met partners en burgers vele nieuwe mogelijkheden hebben ontdekt en ontgonnen. Het jaar waarin we een Samenleving Nieuwe Stijl zagen ontstaan.

Op zoek naar een goede titel voor dit jaarverslag, heb ik voorgaande edities nog eens bekeken. Die droegen titels “Vallen en opstaan”, “Door en met elkaar”, “Mee doen en meetellen”, “De verbindende factor”, “Welzijn doet er toe” en “Kansen voor de toekomst”. Ons jubileumboek dat in 2013 verscheen heette “Voor, door en met elkaar” en het beleidsplan 2012-2015 is getiteld “Versterken en verbinden”.

In mijn beleving komen ze allemaal samen in 2014. Denkend aan de transities en de transformatie, Welzijn Nieuwe Stijl, de samenwerking met zorgaanbieders in “Kansen&Zo” en in peuterspeelzaal-observatiegroep De Vlieger ben ik van mening dat er sprake is van een Samenleving Nieuwe Stijl.

Welzijn heeft in 2014 een belangrijke rol vervuld in het samenbrengen van initiatieven, burgers, organisaties en activiteiten. Dit verslag getuigt ervan dat er in 2014 heel veel ontgonnen, ontwikkeld en verbonden is. Welzijn heeft in de afgelopen jaren – zeker in 2014 – haar waarde meer dan bewezen. Welzijn was en blijft ook in de nabije toekomst de verbindende schakel. Welzijn maakt het mogelijk.

Allart van Deventer, directeur.

Welzijn is van iedereen en staat voor: iedereen doet mee. Tegelijkertijd beseffen we dat het welzijnswerk en dus SWV dat niet alleen voor elkaar krijgt! Al jaren positioneert SWV zich midden in de Velsense samenleving. Er zijn hechte banden met andere maatschappelijke organisaties als Socius Maatschappelijk Dienstverleners, met de woningcorporaties, met het onderwijs, met sportverenigingen en de politie. Maar ook de ondernemers in Velsen zijn een factor van betekenis. SWV ontmoet  de ondernemers niet alleen in het samenwerkingsverband van Stichting de Beursvloer, maar ook als  actief lid in de maatschappelijke organisatie Telstar Thuis in de Wijk. Van beide organisaties is SWV medeoprichter en steeds actief betrokken geweest.

Op het gebied van welzijn voor ouderen heeft SWV al jaren een hechte samenwerking met zorgaanbieder Zorgbalans.

In 2014 kreeg Welzijn Nieuwe Stijl handen en voeten in de werkwijze van SWV. Daarmee heeft SWV een belangrijke stap gezet om vanuit welzijn een bijdrage te leveren aan transities en klaar te zijn voor de transformatie. SWV heeft in voorgaande jaren als welzijnsinstelling het initiatief genomen om in samenwerking met zorgaanbieders vormen van dagactivering te realiseren voor mensen in kwetsbare posities, dicht bij huis.

Dit heeft geleid tot projecten als Kansen&Zo en tot een hecht samenwerkingsverband van instellingen die voor kwetsbare burgers, dicht bij huis, een totaal pakket aan activeringsactiviteiten realiseren.

‘Snel erop af zodat je duurdere zorg kunt voorkomen.’ Zo verwoordt Marieke Rijk de belangrijkste doelstelling van de vier Sociaal Wijkteams die nu in de gemeente Velsen actief zijn. Marieke is manager van de afdeling Agogische Diensten en vertegenwoordigt SWV in de Stuurgroep. De Sociaal Wijkteams bestaan uit professionals van MEE Noordwest-Holland, Socius Maaatschappelijk Dienstverleners, Zorgbalans en SWV. ‘We hebben korte lijnen met de gemeente Velsen en met het Centrum voor Jeugd en Gezin.’

Personeel & Organisatie

Personeel, financiën, ondernemingsraad en bestuurlijke zaken...

Hoe staat het er voor met de formatie van onze organisatie? Wat is er in 2014 gebeurd op het gebied van scholing & ontwikkeling van onze medewerkers? Waar heeft de ondernemingsraad zich mee bezig gehouden? Wat gebeurd er allemaal in het bestuur? Hoe zien de cijfers over 2014 eruit?

Marjolijn Houwing is enthousiast over BUUV! ‘De kracht van BUUV is dat mensen gestimuleerd worden om zelf hun sociale netwerk uit te breiden en dat lukt! Mensen zijn op zoek naar nieuwe contacten, en vinden elkaar op de site.’

‘Bij Welzijn Nieuwe Stijl vraag je burgers om meer te participeren. Bij Jongerenwerk Nieuwe Stijl is dat ook het geval,’ zegt jongerenwerker Daphne Smit. ‘Jongeren zijn niet alleen afnemers, maar tevens coproducent.’

‘In ons nieuwe gebouw combineren we leren, spelen, sporten en bewegen letterlijk in één pand! Allart van Deventer en ik zijn er van overtuigd dat onderwijs en welzijn elkaar kunnen versterken.’ Aldus Nico Sengers.

‘De peuterspeelzaalleidster en de pedagogisch medewerker kijken wat elk kind nodig heeft en maken op basis daarvan een dagprogramma,’ legt Marjolein Jongbloed uit. ‘De pedagogisch medewerker observeert niet alleen, maar handelt ook meteen.’